นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล “Thailand Animator Festival #2
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นายอรรคเดช หล่อพิมพ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัล “Thailand Animator Festival #2 จากผลงานแอนิเมชั่น เรื่อง SEA (เทศกาลแอนิเมชั่น “อิสระ (+) เพื่อสังคม”) 1 ใน 10 ยอดเยี่ยมระดับประเทศ โดยผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากภาคภาคีบริษัทแอนิเมชั่น ภาคีองค์กรภาคสังคม และภาคสื่อมวลชน ซึ่งผลงานแอนนิเมชั่น SEA สร้างขึ้นจากแนวความคิด “สื่อถึงความก้าวหน้า จนลืมวิถีชีวิต ที่เคยเป็นมาโดยใช้เงิน เป็นเป้าหมายและใช้ทรัพยากรเป็นเครื่องมือ นำเสนอผ่านวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน” และผลงานจะได้รับการโปรโมท เข้าสู่บริษัทแอนิเมชั่นชั้นนำของไทยเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานจริงให้กับเยาวชนผู้มีความสามารถ นอกจากนั้นแล้วผลงานได้ถูกจัดฉายให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจกว่าพันคน ณ โรงภาพยนตร์ สกาล่า สยามแสควร์ กรุงเทพฯ


จำนวนผู้อ่าน 120 คน