มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย (ระยะที่ 2) โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์และโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
อาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม NU Roadshow to school : มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย (ระยะที่ 2) โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์และโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 182 คน