โรงเรียนรัชดาวิชาการพิษณุโลก ทัศนศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ด้วยโรงเรียนรัชดาวิชาการพิษณุโลก ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกคณะ/สาขาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดทัศนศึกษาดูงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 65 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 103 คน