ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตรวจประเมินกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน) ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2556 ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 83 คน