รศ.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556
รองศาสตราจารย์จิรวัฒน์ พิระสันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556 กลุ่มที่ 1 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2556 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 1 เมษายน 2556 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากทุกภาคส่วน ให้เป็นตัวอย่างแก่ข้าราชการ ได้ตระถึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556 จำนวนทั้งหมด 618 ราย โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อวันที่1 เมษายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี (ห้องสีฟ้า) ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร


จำนวนผู้อ่าน 130 คน