มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม NU Roadshow to schoola : มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย (ระยะที่1) ณ โรงเรียนตะพาหินและโรงเรียนบางมูลนากภูมิจังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีดร.นัฎฐิกา นวพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งนิสิต เป็นตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


จำนวนผู้อ่าน 104 คน