พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554


จำนวนผู้อ่าน 95 คน