เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้ " Google Apps for Education "
ตามที่ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบ Google Applications เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรม Google Applications เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 (ชั้น 2) อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


จำนวนผู้อ่าน 94 คน