ดนตรีลูกทุ่ง “มนต์รักสถาปัตย์” ประจำปี 2555
สโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการดนตรีลูกทุ่ง “มนต์รักสถาปัตย์” ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้แก่นิสิต เพื่อสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยให้อยู่เนื่องสืบไป และเป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต้อง เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนิสิตต่างคณะที่เข้ามาร่วมชมงาน และสามารถสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยให้คงอยู่สืบไป


จำนวนผู้อ่าน 154 คน