โครงการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย อ.อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี อ.นพคุณ ต่อวงศ์ และ อ.ศิโรดม เสือคล้าย ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 701222 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 55 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 16 คน รวมทั้งคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวน 4 คน และนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวน 4 คน ได้สัมผัสเรียนรู้ และความเข้าใจในงานสถาปัตยกรรมไทย ด้วยการเรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ อันจะก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทย อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันระหว่างประเทศไทย และ ส.ป.ป.ลาว


จำนวนผู้อ่าน 121 คน