โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ด้วยงานวิเทศน์สัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เมื่อวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย รวมทั้งศึกษาดูงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับชีวิต สภาพสังคม และทัศนคติร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนิสิตให้บุคลากรของทั้งสองสถาบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวคณาจารย์และนิสิตในการสร้างวิสัยทัศน์และกระตุ้นการเรียนรู้ของทั้งสองสถาบันได้เป็นอย่างดี


จำนวนผู้อ่าน 95 คน