งานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 : นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมความรู้สู่อาเซียน ( Innovative Knowledge for ASEAN Community ) ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย พร้อมทั้ง อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ และผศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation อีกด้วย


จำนวนผู้อ่าน 99 คน