เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ NU Open House: Innovative Knowledge
ด้วย กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการ NU Open House: Innovative Knowledge ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อในทุกระดับ ทั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว


จำนวนผู้อ่าน 124 คน