กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โดย ผศ.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ , อาจารย์ดนัย เรียบสกุล, อาจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ , อาจารย์สมหมาย มาอ่อน พร้อมด้วยคุณกาญจนา แย้มเสาธง,คุณวราวรณ์ ใจขันธ์ และนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้แนะแนวหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 150 คน