ร่วมออกบูท งาน “คบจ.พบผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก”
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ โดย ผศ.ศุภรัก สุวรรณวัจน์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ พร้อมทั้งนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ได้ร่วมออกบูทจัดแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนิสิต ในงาน “คบจ.พบผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้องวังพิกุล โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีเครือข่ายเชื่อมโยงกิจกรรมที่สอดคล้องในระบบธุรกิจและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558


จำนวนผู้อ่าน 93 คน