โครงการติวน้องก่อนสอบ Admission ( 8th Next step camp)
เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการติวน้องก่อนสอบ Admission ( 8th Next step camp) ขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อจัดค่ายกวดวิชาให้ความรู้ด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรมให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 111 คน