โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 และงานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ จากคณาจารย์ประจำคณะฯ และวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะแนวทางประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานศิลปะ และออกแบบ ให้กับนิสิต พร้อมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า กับนิสิตที่จะจบการศึกษา อันเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการเรียน และการทำงานในวิชาชีพร่วมกัน...


จำนวนผู้อ่าน 103 คน