โครงการทัศนศึกษา ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และเมืองเว้ ดานัง ฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 701315 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และเมืองเว้ ดานัง ฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้สัมผัส รับรู้ งานสถาปัตยกรรมล้านช้าง , จามปา , เวียดนาม-จีน อีกทั้งได้เรียนรู้การออกแบบพิพิธภัณฑ์ และศูนย์ข้อมูล จากสถานที่จริง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ ตามกระบวนการเรียนรู้-การสอนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมไทย...


จำนวนผู้อ่าน 1300 คน