โครงการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง ของภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ โดย อ.ธีรวุฒิ บุญศักดิ์เสรี และอ.อาคม ทองโปร่ง ได้จัดโครงการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.55 – 24 ก.พ.55 ณ วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลงานการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังวัดราชบูรณะ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Thai Traditional Art ( ศิลปะประเพณี ) ของสาขาออกแบบทัศนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังให้กับนิสิตในสาขาออกแบบทัศนศิลป์


จำนวนผู้อ่าน 116 คน