เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Open house 2011/2012 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์เฉลิมชัย เงารังษี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการคณะฯ นายอนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี ,หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัก สุวรรณวัจน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Open house 2011/2012 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม และนำเสนอผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับชม


จำนวนผู้อ่าน 165 คน