คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริจาคห้องสุขาและห้องอาบน้ำ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการคณะฯ นายอนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี ได้บริจาคห้องสุขาและห้องอาบน้ำ ให้กับเด็กหญิงสรัญรัตน์ โพธิ์ศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ซึ่งครอบครัวของเด็กหญิงสรัญรัตน์ โพธิ์ศรี ได้ขาดแคลนห้องสุขาและห้องอาบน้ำ ทางคณะฯ จึงได้ขนย้ายห้องสุขาและห้องอาบน้ำไปติดตั้งให้ที่บ้านของเด็กหญิงสรัญรัตน์ โพธิ์ศรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 108 คน