รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศิลปะ
รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงส่งเสริมและผลักดันให้บุคคลและองค์กรเหล่านี้ ได้ปรับปรุงการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในอนาคต สำหรับในปี 2554 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งสิ้น 81 ราย


จำนวนผู้อ่าน 101 คน