ประกวดแบบปรับปรุงห้องน้ำ โดย COTTO --- รางวัลชนะเลิศนำไปปรับปรุงจริง!!!
นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมโครงการประกวด COTTO BATHROOM SOLUTION CONTEST 2011 เป็นโครงการประกวดผลงานออกแบบปรับปรุงห้องน้ำสำหรับ นักออกแบบรุ่นใหม่ ที่บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด และบริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด ผู้ผลิตกระเบื้องคอตโต้ สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการออกแบบ-ปรับปรุงห้องน้ำเดิมของ แต่ละสถาบัน โดยใช้เทคโนโลยี COTTO SPEED BATHROOM SYSTEM เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน และมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลที่หนึ่ง จะถูกใช้เป็นแบบในการปรับปรุงห้องน้ำของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคอตโต้จะสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อสร้างภาพจากกระดาษสู่ห้องน้ำจริงที่จะเป็นสาธารณประโยชน์ให้แต่ละสถาบัน ต่อไป ซึ่งผลการประกวดมีนิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท (ใช้เป็นแบบในการปรับปรุงห้องน้ำของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผลงานชื่อ เรือนแพ เจ้าของผลงาน : นายเฉลิมชัย อาสายศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท ผลงานชื่อ Get Idea เจ้าของผลงาน : นางสาวชลธร ธีรศานติพันธ์ รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท 1. นายเฉลิมชัย อาสายศ ,นายขุมทอง ชลประทิน 2. นางสาวกชกร เขียวอิ่ม 3. นายธนิก หมื่นคำวัง


จำนวนผู้อ่าน 141 คน