ดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่ง อาจารย์ภาณุ อุดมเพทายกุล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้แนะแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ในการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ของแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 1.ควรมีการเตรียมแบบสำรวจทาง Online เพื่อให้บัณฑิตได้กรอกข้อมูลล่วงหน้าและนำส่ง คณะในช่วงวันรับปริญญา โดยกำหนดให้การส่งแบบสำรวจดังกล่าวเป็นเงื่อนไขหนึ่ง ใน การขอรับปริญญาของคณะ 2.ควรมีการทำความเข้าใจกับบัณฑิตถึงการนับการมีงานทำ สามารถนับครอบคลุมถึงกรณีการ ประกอบอาชีพอิสระ ที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ 3.การประกอบอาชีพของบัณฑิต สามารถมีความหลากหลายได้ ไม่จำกัดเฉพาะสาขาที่จบ เท่านั้น เช่นบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ อาจประกอบอาชีพด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะเตรียมแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการหรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้า ศึกษาต่อ ให้ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างน้อย 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิฯ(TQF) โดยอาจมีการระบุดัชนีที่แตกต่างกันในแต่ละภาควิชา เพื่อให้สอดคล้องกับผล การเรียนรู้ที่แต่ละภาควิชากำหนด ตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 4 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไม่ได้ทำใน 2 ตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา 2.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาในการเผยแพร่หรือนำเสนอผลงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ สร้างกลไกให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เงินสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานต่างประเทศไม่เกิน 50,000 บาท/คน/ปี รวมทั้งคณะมีโครงการและตั้งงบประมาณสนับสนุนในลักษณะเดียวกัน กับมหาวิทยาลัย ดังนั้นบุคลากรของคณะฯ จึงสามารถไปนำเสนอผลงานต่างประเทศได้ จำนวน 2 ครั้งต่อปี 2.ในส่วนของงานสร้างสรรค์ คณะฯชี้แจงระดับคุณภาพสร้างสรรค์และเงื่อนไขให้คณาจารย์ ได้เข้าใจ และตั้งงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 1.เสนอทำ MOU กับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อทำให้เกิดการดำเนินการตามพันธกิจอย่างมี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับชุมชนใน ท้องถิ่น โดยอาจทำ MOU กับเทศบาลเมือง เป็นต้น 2.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถึงแนวทางการขอจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/การประดิษฐ์/การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายและ จัด Work shop การกรอกเอกสารคำขอต่างๆ ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 1.คณะจัดตั้งโครงการผลิตตำราหรือหนังสือคณะ โดยล้อลักษณะการดำเนินการ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและสามารถนำมาเป็นหลักฐาน สำหรับงานประกันฯได้ 2.คณะจัดให้มีระบบการประเมินผลงานทางวิชาการ เช่น ตำรา เอกสารประกอบการสอน รวม ทั้ง E-learning ที่นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สมศ.กำหนด ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 1.มีการทำความเข้าใจกับคณาจารย์ ถึงแนวทางการเขียน มคอ.3 และมคอ.5 เพื่อเชื่อมโยงไป สู่การนำงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการเรียน การสอน 2.คณะกำหนดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ งานวิจัยได้ ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการดำเนินโครงการ “พัฒนาศิลปกรรมลอบรั้วมหาวิทยาลัย” โดย ดำเนินการต่อเนื่องและมีการประเมินผลโครงการถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองของ ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ สมศ.กำหนด 2.ควรดำเนินโครงการในพื้นที่เดิม จนกว่าจะเกิดความยั่งยืนกับชุมชน ไม่ควรเปลี่ยนพื้นที่ พัฒนาไปทุกปี 3.คณะควรมีการวางแผนงานและแผนเงินสำหรับโครงการลักษณะนี้ประจำทุกปี ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 1.คณะควรตั้งโครงการและงบประมาณสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมไว้ เพื่อเป็นร่มใหญ่ สำหรับโครงการย่อยๆ เมื่อบุคลากรหรือนิสิตได้รางวัลด้านนี้หรือการประกวดแบบมา สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนในตัวบ่งชี้นี้ได้ 2.ในกรณีที่บุคลากรหรือนิสิตที่ได้รับรางวัลและมีการออกสื่อ ถือว่าได้รับยกย่องใน ระดับชาติได้ 3.หากคณะไม่มีการตั้งโครงการใหญ่ไว้ แล้วบุคลากรของคณะไปได้รับรางวัลมา คณะจะไม่ สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานสำหรับตัวบ่งชี้นี้ได้ ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 1.คณะควรมีกิจกรรมและตั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุนทรียภาพ รสนิยม และความงามด้านอาคารสถานที่ โดยตั้งแผนงานและแผนเงินไว้ 2.ควรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ต่อบรรยากาศโดยรวมของอาคารสถานที่ ตัวบ่งชี้ที่ 12 และ 13 สถาบันเป็นผู้ดำเนินการ คณะเพียงดึงผลประเมินมาใช้ ตัวบ่งชี้ที่ 14 และ 15 เป็นการดึงข้อมูลจากการประกันคุณภาพภายในของคณะมาใช้ ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 1. คณะไม่ต้องทำการประเมินในส่วนนี้ ในกรณีมอบให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ 2. ทั้งนี้คณะควรตอบอัตลักษณ์ตนเองได้ หากสมศ.ต้องการถามคณะโดยตรง ตัวบ่งชี้ที่ 17 และ 18 มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ


จำนวนผู้อ่าน 145 คน