นิสิต คว้ารางวัล "ชนะเลิศ อันดับ 1" 4 รางวัล จากการประกวด 4ประเภท ในการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554
นิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล "ชนะเลิศ อันดับ 1" การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ทั้งสิ้น 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ และรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" ทั้งสิ้น 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมเน้นให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองปลอดขยะ


จำนวนผู้อ่าน 92 คน