“สวัสดีหลวงพระบาง”
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สวัสดีหลวงพระบาง” ขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย เงารังษี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานเป็นการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ จากการปฏิบัติงานศิลปะ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


จำนวนผู้อ่าน 89 คน