นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมคณะฯ
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ เข้าเยี่ยมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ พร้อมรับฟังแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหนึ่งใน 10 มหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศ ในปี 2560 นอกจากนี้แล้วท่านนายกสภามหาวิทยาลัยยังได้ให้แนวทางในการพัฒนาคณะฯ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนอีกด้วย โดยท่านนายกได้เข้าเยี่ยมคณะฯ เมื่อวันที่ วันที่ 7 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 90 คน