สัมมนาวิจัยทางด้านศิลปะและการออกแบบ
เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ภาควิชศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิจัยทางด้านศิลปะและการออกแบบขึ้น ซึ่งโ๕รงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางวิชาการให้นิสิต ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยได้เรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร ธิจะจารี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัก สุวรรณวัจน์ เป็นวิทยากรและผู้ใหเข้อเสนอแนะ โดยมีนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต และระดับมหาบัณฑิตเข้าร่วมโ๕รงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 คน


จำนวนผู้อ่าน 107 คน