ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2553
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2553 ขึ้้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ แนวทางให้นิสิต ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานวิชาชีพ ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ข้อเสนอแนะและการปฏิบัติตนในการประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการครองตนในอนาคต และได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการ


จำนวนผู้อ่าน 83 คน