นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 9
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดนิทรรศการผลงานการศึกษาอิสระ หรือนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด "มาเหนือเมฆ" นิทรรศการที่จัดขึ้นในปีนี้ได้รวบรวมผลงานารออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบสื่อนวัตกรรมจำนวน ๖๐ ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่นิสิตได้แสดงความสามารถในด้านแนวคิด ทักษะในงานศิลปะ ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และที่สำคัญผลงานเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ พัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ โดยนิทรรศการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2554 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคารหลังใหม่)


จำนวนผู้อ่าน 101 คน