รศ.ดร.จิรวัฒน์ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี ๒๕๕๓
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปะตยกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี ๒๕๕๓ ในกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ งานวิจัย “การสืบค้นข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย” โดยรศ.ดร.จิร วัฒน์ พิระสันต์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกับคณะนักวิจัยอีก ๔ คน คือ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร, ดร.พีรธร บุญยรัตพันธ์, นายอนันต์ ชูโชติ และนางสาวทัศนีย์ น้อยวงศ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เป็นการสืบค้นข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม ๕ มิติเชิงลึก มุ่งเน้นสืบค้นองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ข้อมูลที่ได้จะย้อนหลังไป ๑๐๐ ปี ทุกหมู่บ้านของจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยวัฒนธรรมมุขปาฐะที่สืบทอดทางภาษา, วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง, ความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, ความรู้ด้านช่างฝีมือของชาวบ้าน, ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและงานฉลอง” ผลการวิจัยก่อให้เกิดข้อมูลทางวัฒนธรรมทั้ง ๕ มิติ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ๑,๗๗๑ ข้อมูล ได้เอกสารด้านวัฒนธรรม ๔,๐๐๐ หน้า เป็นข้อมูลวัฒนธรรมของจังหวัดที่มากที่สุดในประเทศไทย มีการนำข้อมูลจัดเข้าหลักสูตรการศึกษาในทุกโรงเรียนของจังหวัด ซึ่งนำไปสู่การสำนึกรักท้องถิ่นและให้ความสำคัญแก่ปราชญ์ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ ความรู้ ทั้งยังเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย และนำไปสู่การศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังก่อให้เกิดผลในวงกว้าง คือ เกิดชมรมผู้รักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัยที่มีสมาชิกทุกอำเภอ ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องมีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจัดทำโครงการการท่องเที่ยวรอบชุมชน รอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งาน วิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี ๒๕๕๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ผลงาน ประกอบด้วยผลงานกลุ่มวิจัยเชิงวิชาการ ๔ ผลงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ๕ ผลงาน และกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ๓ ผลงาน


จำนวนผู้อ่าน 99 คน