Ecologically-based districts and Neighborhoods of Northern Europe โดย Professor Dr.Jeff Loux
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 - 16.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Jeff Loux University of California at Davis, USA ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง Ecologically-Based Districts and Neighborhoods of Norther Europe โดยได้รับความสนใจจากนิสิตเข้ารับฟังจำนวนมาก


จำนวนผู้อ่าน 158 คน