โครงการสีน้ำ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนสีน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสายวิชาชีพทางด้านศิลปะและการออกแบบ ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสายวิชาชีพทางด้านศิลปะและการออกแบบ และพัฒนาคุณภาพทักษะการการใช้สื่อทางด้านการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบระหว่างกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส อาจารย์ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี และอาจารย์สมพร แต้มประสิทธิ์ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ โดยจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 112 คน