ม.ขอนแก่น และม.มหาสารคาม ดูงานภาคออกแบบ
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยได้เดินทางมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 90 คน