KM ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2553
การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตาม และประเมินผล เพื่อผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ภาควิชาศิลปะและการออกแบบได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนิสิตซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบจึงมีนโยบายให้นิสิตได้รับรู้ รับทราบ และเข้าใจกระบวนการการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดสัมมนา "การจัดการความรู้ (KM) เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต" ซึ่งนอกจากจะมีการบรรยายแล้วยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้เกิดความร่วมมือและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย


จำนวนผู้อ่าน 109 คน