สัมมนาคณะฯ
สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ สัมมนาบุคลากรเพื่อประเมินและพัฒนาแผนการดำเนินงานของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทำแผนงาน ทั้ง 6 ภารกิจหลักของคณะ และเพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเพื่อให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการในระดับต่างๆ โดยมุ่งเน้นความสำคัญของการประสานงานและความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นทีม ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนปฏิบัติงานและดำเนินให้เป็นไปตามแผน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก


จำนวนผู้อ่าน 103 คน