OPEN HOUSE 2 ประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 นายเฉลิมชัย เงารังษี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการจัดนิทรรศการ Open House คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 12 มิถุนายน 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจ เข้ามาสัมผัสและได้รับความรู้ทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ซึ่งมีคณาจารย์ นิสิตและผู้ปกครอง ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน


จำนวนผู้อ่าน 108 คน