ประชุมเตรียมการจัดประชุมร่วม 5 สถานบัน ISACS
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม The International Symposium on Architecture and Culture in Suvarnabhumi (ISACS) ในปี 2010 คณะฯ จึงได้เรียนเชิญสถาบันร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ISACS เมื่อวันที 17 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 108 คน