การรับเข้าศึกษา
Bootstrap Slider
ระดับปริญาตรี


หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

วิธีการสมัคร


ข้อมูลอื่นๆ

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาโท

  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ระดับปริญญาเอก

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

วิธีการสมัคร


ค่าธรรมเนียม


ข้อมูลอื่นๆ