ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


 • 19 กันยายน 2538
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสถาปนิกต่อชุมชนและท้องถิ่น จึงได้ดำริที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการ ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อทำหน้าที่ยกร่างหลักสูตร จัดทำแผนการสอน ตลอดจนให้ข้อเสนอ แนะ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
 • 7 ธันวาคม 2538
  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (2535-2539)
 • 17 กุมภาพันธ์ 2539
  สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษาได้พิจารณาเห็นสมควรให้ความเห็นชอบบรรจุหลักสูตรสถาปัตยกรรม ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (2535-2539) พร้อมกันนี้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยในระยะเริ่มต้น ให้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ในความดูแลของภาควิชาวิศวะกรรมโยธา คณะวิศวะกรรมศาสตร์
 • ปีการศึกษา 2539
  คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2539
 • 1 ตุลาคม 2544
  สาขาสถาปัตยกรรม ได้รับการยกฐานะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ สำนักเลขานุการคณะฯ ภาควิชาสถาปัตยกรรม และศูนย์บริการวิชาชีพ
 • 1 ตุลาคม 2546
  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติอนุมัติให้โอนย้ายสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาสังกัดอยู่กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ปัจจุบัน
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 8 สาขาวิชา
  • 1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • 2) หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
   • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
   • สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
  • 3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • 4) หลักสูตรศิลปะกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
  • 5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • 6) หลักสูตรศิลปะกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบวิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาแห่งการบูรณาการศิลปวิทยาการร่วมสมัย สู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรมอันยั่งยืน

พันธกิจ
To produce highly competent and quality academic works under a strong organization


 • Develop high professional skills, and produce strongly-qualified and ethically-minded graduates.
 • Develop quality management skills in order to deliver effective, efficient and transparent practices through the principles of good governance.
 • Develop excellence in service in architectural education and quality of graduate students both physically and mentally.
 • Develop an Arts and Architectural Design Center for the Lower Northern Region in order to deliver effective, efficient/ excellent and transparent academic and architectural services to serve all personnel and alumni.
โครงสร้างภายในคณะ
 • 1.) สำนักเลขานูการ
  • 1.1) งานธุรการ
  • 1.2) งานการเงินและพัสดุ
  • 1.3) งานบริการการศึกษา
  • 1.4) งานนโยบายและแผน
  • 1.5) งานกิจการนิศิษย์และศึกษย์เก่าสัมพันธ์
 • 2.) ภาควิชา
  • 2.1) ภาควิชาสถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
   • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • 2.2) ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
   • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
   • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบทัศนศิลป์
   • ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
   • ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • 3.) สถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
  • 3.1) ธุรการ
  • 3.2) Design Service to the community
  • 3.3) บริการวิชาการ


โครงสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โครงสร้างสำนักงานเลขานุการ
ผู้บริหาร
ภาควิชา

ภาควิชาสถาปัตยกรรม

ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ1. ภาควิชาสถาปัตยกรรม

2. ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

Art and Architecture play an important role in the development of culture and civilization of a nation. The Faculty of Architecture, Naresuan University, has engaged in nurturing quality architects and designers since our founding days. All programs offered in our Faculty are directed toward sustainability and sustainable development. The Faculty thrives to succeed in marrying practicality and theory through research and creative works. Our graduates are known to be creative, competent, and well sought after.

Master of Architecture programs are interdisciplinary research-based to be completed within two years. Research topics are geared towards the environment, architecture and sustainability. All Master of Architecture programs are available to both Thai and international students with a bachelor’s degree or equivalent in architecture or other related fields. These are supervised in either Thai or English

Master of Fine and Applied Arts is a research-based program, which offers a wide range of art-based courses and formal research training modules, providing a systematic introduction in research skills. The philosophy of this program is to concentrate and to balance either local wisdoms or contemporary and modern arts. Applications of the research are integrated with aesthetic principles of art and design. A hybrid program is available in both Thai and English. International students can be supervised in English in line with his/her research interests.

บุคลากร


ภาควิชาสถาปัตยกรรมภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

สำนักเลขานุการ