งานธุรการ
ระบบสารสนเทศคณาจารย์ ระบบภาระงานอาจารย์ และระบบบุคลากร
ระบบประเมินพนักงานสายสนับสนุน ระบบประเมินพนักงานสายสนับสนุน
ระบบจัดการรายงานการประชุม ระบบจัดการรายงานการประชุม

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบจัดการงานอาคารและยานพาหนะ ระบบจัดการงานอาคารและยานพาหนะ
งานการเงินและพัสดุ
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ระบบจัดการโครงการงานการเงิน ระบบจัดการโครงการงานการเงิน
ระบบทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย ระบบทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย

ระบบเงินยืมทดรองจ่าย ระบบเงินยืมทดรองจ่าย
ระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายได้ ระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายได้
งานนโยบายและแผน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบจัดการโครงการ
งานบริการการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ มคอ. ออนไลน์
ระบบจัดการวารสารวิชาการ AJNU
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า