ระบบสารสนเทศ
Bootstrap Slider
งานธุรการ
ระบบสารสนเทศคณาจารย์ ระบบภาระงานอาจารย์ และระบบบุคลากร
ระบบประเมินพนักงานสายสนับสนุน ระบบประเมินพนักงานสายสนับสนุน
ระบบจัดการรายงานการประชุม ระบบจัดการรายงานการประชุม

ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
งานการเงินและพัสดุ
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ระบบจัดการโครงการงานการเงิน ระบบจัดการโครงการงานการเงิน
ระบบทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย ระบบทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย

ระบบเงินยืมทดรองจ่าย ระบบเงินยืมทดรองจ่าย
ระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายได้ ระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายได้
งานนโยบายและแผน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ มคอ. ออนไลน์
ระบบจัดการวารสารวิชาการ AJNU
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า