Research
Bootstrap Slider
Research

Janyut Srihirun. (2019). การพัฒนาต้นแบบหุ่นโครงสร้างสต็อปโมชั่นแอนิเมชั่นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม.


Tatiya Theppituck. (2018). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาเดเมีย.


Tatiya Theppituck. (2018). การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มอารยธรรมล้านนา.


Tatiya Theppituck. การใช้บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายปลีก (Retail Ready Packaging) ในประเทศไทย.


Danai Reabsakul. (2014). การออกแบบของที่ระลึกเรื่อง ชุดประจำชาตินางงามไทย 2559 การศึกษาอิทธิพลของยุคสมัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน (กำลังดำเนินงาน).


Danai Reabsakul. (2013). การศึกษาพัฒนาการรูปแบบชุดประจำชาติไทยที่ใช้ในการประกวดนางงามระดับนานาชาติ.


Visit Janma. (2015). การออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนนิเมชั่น Facial and Lip movement design for Animation character.


Visit Janma. (2012). การออกแบบพัฒนาโครงสร้างตัวละครสำหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop Motion ที่เป็นเครื่องมือ แบบระบบทางกล (Armature mechanic).


Visit Janma. (2008). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก.


Visit Janma. (2007). การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบ (Ineractive Media) ที่สั่งงานร่วมกับระบบการทำงาน Sensor ด้าน วิศวกรรมหุ่นยนต์ประเภท Machine Vision.Publication
Publish Journal

Janyut Srihirun. (2018). การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อการส่งออกสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2),


Janyut Srihirun. (2017). Study of Package Design for a Craft Wooden Boat Model Using Corrugated Board and Natural Extract to Prevent Termites.. Asian Social Science, (8), 103-112


Janyut Srihirun. (2018). การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินการอุดตันของโพรงจมูก. วารสารกุมารเวชศาสตร์, 145


Janyut Srihirun. (2017). การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย บ้านนาขุม จังหวัดพิษณุโลก. AJNU,


Charanya Phaholthep. (2015). แนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อ ตอบสนองการใช้งานของคนผู้พิการที่เป็นไปตามหลักการ Universal Design. ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2), 35-56


Charanya Phaholthep. (2015). An Evaluation of Public Space Accessibility Using Universal Design Principles at Naresuan University Hospital. Designing Around People,Springer International Publishing Switzerland 2016, 231-236


Charanya Phaholthep. (2017). Evidence-Based Research on Barriersand Physical Limitations in Hospital Public Zones Regarding the Universal Design Approach.. Asian Social Science, (4), 133-146


Danai Reabsakul. (2016). ชุดประจำชาติไทย. วารสารอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิน ปีที่ 2, (1), 45-56


Danai Reabsakul. (2016). การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจำชาตินางงามไทย. วารสารไทยคดีศึกษา, (2), 42-51


Danai Reabsakul. (2015). การออกแบบของที่ระลึกเรื่องชุดประจำชาตินางงามไทย. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรุงเทพฯ, (2), 209-239


Present Journal

Supadach Himamarn. (2018). การออกแบบกระเป๋าอุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้อง. การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ, ไทย.


Charanya Phaholthep. The Comparative Case Study between Naresuan University Hospital, Thailand and Government Hospitals in Brisbane, Australia. 8th DSPD/DESA Forum on Disability-Inclusive Humanitarian Action, 2016, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์, Thai.


Charanya Phaholthep. A Comprehensive POE Process for Investigating Service Efficiency based on Universal Design Principles: A Case Study of Public Zones in Naresuan Uni.. 50th International Conference of the Architectural Science Association 2016, The Architectural Science Association and The University of Adelaide., Australia.


Charanya Phaholthep. Design Features and Guidelines of Modern Household Utensils Reflecting Formal Appearance of Vernacular Artifacts: A Case Study of Tableware De. the World Conference on Psychology Counseling and Guidance – 2010, 21-25 April, 2010, Antalya – Turkey, Turkey.


Charanya Phaholthep. Transforming Value of Vernacular Artifacts Into Modern Utensils: A Case of Sukhothai Tableware. the ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies, AcE-Bs©2012Bangkok, Bangkok.


Danai Reabsakul. (2017). การออกแบบชุดไทยดั้งเดิมด้วยเศษผ้ายีนส์. โครงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,


Danai Reabsakul. (2016). ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานอีเวนท์ กรณีศึกษานิทรรศการอาภรณ์ 3 และ 2. โครงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,


Danai Reabsakul. (2016). อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,


Tatiya Theppituck. (2007). Packaging Design for Herbal & Health Care Products in Spa Business. Proceeding of the 3rd Naresuan University Annual Conference,


Tatiya Theppituck. (2012). Study on Retail Ready Packaging Principles. Proceedings of the 59th Annual Conference JSSD, Sapporo,Art and Architecture Journal (AJNU)