Patcharawat Suriyong

หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ


Educational Qualification :
M.S. (Packaging Technology), Kasetsart University, Thailand.
B.F.A (Product and Package Design), Naresuan University, Thailand.

Telephone :

0 5596 2463

E-mail :

obboon2011@gmail.com


Area of Expert :

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน

Research Interests :

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน


Research :
  • Patcharawat Suriyong. (2561). การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มอารยธรรมล้านนา
  • Patcharawat Suriyong. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาดาเมีย
  • Patcharawat Suriyong. (2559). การออกแบบตราสัญลักษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากแร่ ตรา พลอยพรรณ์ ภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

Publication :