Acadmic Staff
Bootstrap Slider


Prof. Jirawat Pirasant ,Ph.D.


Educational Qualification :
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
กศ.ม. (ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ, ประเทศไทย.
กศ.บ. (ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ, ประเทศไทย.

Telephone :

0 5596 2490

E-mail :

jphirasant@hotmail.com


Area of Expert :

Research Interests :


Research :
  • (2560). นวัตกรรมทางด้านศิลปะสำหรับการพัฒนาพื้นที่ภูมิวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  • (2558). การพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปะในการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลในพื้นที่ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก และเขาค้อ

Publication :