Acadmic Staff
Bootstrap Slider


Asst.Prof. Visit Janma ,Ph.D.


Educational Qualification :
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศป.บ. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย.

Telephone :

0 5596 2449

E-mail :

ed_toon@hotmail.com


Area of Expert :

Animation, Graphic Design, Typography, Illustration, Comic

Research Interests :

Animation, Illustration, Comic, Typography, Graphic Design


Research :
 • (2561). การพัฒนายางพาราเพื่อออกแบบพื้นผิวและสีของตัวละครสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเทคนิคสต็อปโมชั่น
 • (2553). “โครงการวิจัยแลโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ LLEN (Local Learning Enrichment Network)” งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ช่วงดำเนินการสรุปโครงการ
 • (2552). การพัฒนานวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.)
 • (2547). การศึกษาและสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์วัดในเขต โบราณสถานพระราชวังจันทร์ กรณีศึกษาวัดวิหารทอง และวัดศรีสุคต อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • (2558). การออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนนิเมชั่น Facial and Lip movement design for Animation character
 • (2555). การออกแบบพัฒนาโครงสร้างตัวละครสำหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop Motion ที่เป็นเครื่องมือ แบบระบบทางกล (Armature mechanic)
 • (2551). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • (2550). การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบ (Ineractive Media) ที่สั่งงานร่วมกับระบบการทำงาน Sensor ด้าน วิศวกรรมหุ่นยนต์ประเภท Machine Vision
 • (2548). การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์3 มิติเพื่อการออกแบบ วิจัยเอกสาร
 • (2015). การออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนนิเมชั่น Facial and Lip movement design for Animation character
 • (2012). การออกแบบพัฒนาโครงสร้างตัวละครสำหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop Motion ที่เป็นเครื่องมือ แบบระบบทางกล (Armature mechanic)
 • (2008). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • (2007). การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบ (Ineractive Media) ที่สั่งงานร่วมกับระบบการทำงาน Sensor ด้าน วิศวกรรมหุ่นยนต์ประเภท Machine Vision
 • (2005). การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์3 มิติเพื่อการออกแบบ วิจัยเอกสาร

Publication :
 • การออกแบบภาพเคลื่อนไหวใบหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่น ,วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2018) No. 2
 • การพัฒนากระบวนการออกแบบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีอัตลักษณ์ ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2018) No. 1
 • อัตลักษณ์ทางศิลปกรรมไทยในผลงานภาพยนตร์การ์ตูนของอาจารย์ปยุต เงากระจ่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,Vol. 2 (2011) No. 2 Page. 103-117