Acadmic Staff
Bootstrap Slider


Songpot Saisueb


Educational Qualification :
สถ.ม. (ภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย.

Telephone :

0 5596 2487 , 0 5596 2489

E-mail :

songpots@hotmail.com


Area of Expert :

สถาปัตยกรรมภายใน, การวางแผนด้านนโยบายภาครัฐ, การวางแผนและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน, การวางผังแม่บทโครงการ, การศึกษาและควบคุมด้านความเป็นไปได้ในโครงการด้านการลงทุนก่อสร้าง

Research Interests :

งานวิจัยด้านนโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน


Research :

Publication :