Acadmic Staff
Bootstrap Slider


Asst.Prof. Thaveerat Promrat ,Ph.D.


Educational Qualification :
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศบ. (ประยุกต์ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.

Telephone :

0 5596 2484

E-mail :

ptaveerat@hotmail.com


Area of Expert :

Fine Art and Applied Art

Research Interests :

Fine Art and Applied Art


Research :
 • (2559). โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง รูปลักษณ์จากความเครียดสู่ความงาม
 • (2559). โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง การแปรเปลี่ยนผลงานสร้างสรรค์ของผู้ติดสารเสพติด สู่รูปลักษณ์ใหม่ในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
 • โครงการวิจัยเอกสารประกอบคำสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์
 • วิจัยเอกการประกอบการสอน วิชาสุนทรียศาสตร์
 • โครงการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมยุคปัจจุบัน(ใหม่)
 • โครงการวิจัย การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์พฤติกรรมทางร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ปัจเจกภาพพฤติกรรมทางร่างกายในกระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 • โครงการวิจัยเอกสารประกอบคำสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์
 • วิจัยเอกการประกอบการสอน วิชาสุนทรียศาสตร์
 • โครงการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมยุคปัจจุบัน(ใหม่)
 • โครงการวิจัย การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์พฤติกรรมทางร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ปัจเจกภาพพฤติกรรมทางร่างกายในกระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

Publication :
 • การหาคุณค่าสุนทรียศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ,ajnu คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 2010 No. Page. 62
 • โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมปัจจุบัน (ใหม่) ,นเรศวรวิจัยครั้งที่5
 • โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมปัจจุบัน (ใหม่) ,การประชุมวิชาการศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่1