Asst.Prof. Thaveerat Promrat ,Ph.D.


Educational Qualification :
D.F.A (Art and Design), Naresuan University, Thailand.
M.F.A. (Applied Arts), Silpakorn University, Thailand.
B.F.A. (Applied Arts), Silpakorn University, Thailand.

Telephone :

0 5596 2484

E-mail :

ptaveerat@hotmail.com


Area of Expert :

Fine Art and Applied Art

Research Interests :

Fine Art and Applied Art


Research :
 • Thaveerat Promrat. (2559). โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง รูปลักษณ์จากความเครียดสู่ความงาม
 • Thaveerat Promrat. (2559). โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง การแปรเปลี่ยนผลงานสร้างสรรค์ของผู้ติดสารเสพติด สู่รูปลักษณ์ใหม่ในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
 • Thaveerat Promrat. โครงการวิจัยเอกสารประกอบคำสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์
 • Thaveerat Promrat. วิจัยเอกการประกอบการสอน วิชาสุนทรียศาสตร์
 • Thaveerat Promrat. โครงการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมยุคปัจจุบัน(ใหม่)
 • Thaveerat Promrat. โครงการวิจัย การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์พฤติกรรมทางร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
 • Thaveerat Promrat. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ปัจเจกภาพพฤติกรรมทางร่างกายในกระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 • Thaveerat Promrat. โครงการวิจัยเอกสารประกอบคำสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์
 • Thaveerat Promrat. วิจัยเอกการประกอบการสอน วิชาสุนทรียศาสตร์
 • Thaveerat Promrat. โครงการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมยุคปัจจุบัน(ใหม่)
 • Thaveerat Promrat. โครงการวิจัย การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์พฤติกรรมทางร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
 • Thaveerat Promrat. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ปัจเจกภาพพฤติกรรมทางร่างกายในกระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

Publication :
 • การหาคุณค่าสุนทรียศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ,ajnu คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 2010 No. Page. 62
 • โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมปัจจุบัน (ใหม่) ,นเรศวรวิจัยครั้งที่5
 • โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมปัจจุบัน (ใหม่) ,การประชุมวิชาการศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่1