Acadmic Staff
Bootstrap Slider


Asst.Prof. Sittipong Permpituck ,Ph.D.


Educational Qualification :
Ph.D. (เทคโนโลยีอาคาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี, ประเทศไทย.
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร), มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย.

Telephone :

0 5596 2487 , 0 5596 2489

E-mail :

sittipong107@gmail.com


Area of Expert :

Research Interests :


Research :
  • (2562). การศึกษาและพัฒนาแนวคิดแนวคิดกระบวนการและแบบจำลองสำหรับการพัฒนาพื้นที่เมืองชายเมืองชายแดนภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
  • (2559). การศึกษาแนวทางการการปรับเย็นในอาคารโดยใช้สวนหลังคา

Publication :
  • การศึกษาเชิงตัวเลขของระบบหมุนเวียนอากาศใต้สวนหลังคาเพื่อการปรับอากาศด้วยวิธีการพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ,วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ,Vol. 12 (2018) No. 1