Acadmic Staff
Bootstrap Slider


Umaporn Chanthima


Educational Qualification :
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

Telephone :

0 5596 2483

E-mail :

umapornc@nu.ac.th


Area of Expert :

....

Research Interests :

....


Research :

Publication :
  • อุมาพร จันธิมา.(2560.) การออกแบบผนังและเปลือกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่. ,Vol. 4 (2017) No. 2 Page. 68-82