ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร
โทร. 0824089283
samaporn.kob@gmail.com
หลักสูตรปริญญาโท
คลิก

ดร.ตติยา เทพพิทักษ์
โทร. 0992699916
tatiyath@nu.ac.th
หลักสูตรปริญญาเอก
คลิก

คุณวราภรณ์ ใจขันธ์
โทร. 055962494
nsn25_2529@hotmail.com
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา